Item Count: {{allCount}}

Giới thiệu công cụ

Công cụ danh sách văn bản trực tuyến sang mảng JSON có thể chuyển đổi danh sách văn bản trên mỗi dòng thành định dạng mảng JSON. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, công cụ này hỗ trợ sao chép hoặc tải xuống bằng một cú nhấp chuột.

Các dòng trống trong danh sách văn bản và khoảng trắng trước và sau dữ liệu có thể được tự động xóa và JSON được tạo là một chuỗi trạng thái chưa được định dạng.

Cách sử dụng

Sau khi dán danh sách văn bản, hãy nhấp vào nút để hoàn tất việc chuyển đổi danh sách văn bản sang định dạng mảng JSON. Nếu có các dòng trống trong dữ liệu văn bản hoặc khoảng trắng trước và sau các mục văn bản, bạn có thể chọn Tự động lọc các dòng trống hoặc khoảng trắng đầu và cuối.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để nhanh chóng trải nghiệm công cụ này.