Giới thiệu công cụ

Công cụ xem trước chạy mã HTML trực tuyến, bạn có thể nhanh chóng chạy mã HTML, xem và xem trước hiệu ứng hiển thị thực tế của trang HTML.

Nếu bạn có tài nguyên tĩnh như CSS hoặc JS và hình ảnh, vui lòng sử dụng tài nguyên CDN, nếu không tài nguyên tĩnh có đường dẫn tương đối sẽ không được tải.

Cách sử dụng

Sau khi dán mã HTML, hãy nhấp vào nút xem trước và thẻ trình duyệt mới sẽ được mở lại để xem trước và chạy mã HTML.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để xem dữ liệu mẫu HTML và nhanh chóng trải nghiệm công cụ này.