BMI value is {{result.bmi}}, belong to {{result.des}}

BMI reference for adults(age more than 18)

WHO Standards Asian Standards
Thin <18.5
Normal 18.5-24.9 18.5-22.9
Overweight ≥25 ≥23
A Little Fat 25.0~29.9 23~24.9
Fat 30.0~34.9 25~29.9
Very Fat 35.0~39.9 ≥30
Extremely Fat ≥40.0
The best value of BMI is 22.

Children Reference (age during 7-17)

Gender Age Overweight Fat
Female 7 18.9>BMI>=17.2 BMI>=18.9
8 19.9>BMI>=18.1 BMI>=19.9
9 21.0>BMI>=19.0 BMI>=21.0
10 22.1>BMI>=20.0 BMI>=22.1
11 23.3>BMI>=21.1 BMI>=23.3
12 24.5>BMI>=21.9 BMI>=24.5
13 25.6>BMI>=22.6 BMI>=25.6
14 26.3>BMI>=23.0 BMI>=26.3
15 26.9>BMI>=23.4 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.7 BMI>=27.4
17 27.7>BMI>=23.8 BMI>=27.7
Male 7 19.2>BMI>=17.4 BMI>=19.2
8 20.3>BMI>=18.1 BMI>=20.3
9 21.4>BMI>=18.9 BMI>=21.4
10 22.5>BMI>=19.6 BMI>=22.5
11 23.6>BMI>=20.3 BMI>=23.6
12 24.7>BMI>=21.0 BMI>=24.7
13 25.7>BMI>=21.9 BMI>=25.7
14 26.4>BMI>=22.6 BMI>=26.4
15 26.9>BMI>=23.1 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.5 BMI>=27.4
17 27.8>BMI>=23.8 BMI>=27.8

ସାଧନ ପରିଚୟ

ଅନ୍ଲାଇନ୍ BMI ବଡି ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କାଲକୁଲେଟର, 18 ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ | ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ଶରୀରର ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ BMI ଗଣନା କରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ, ଆପଣ ଟେବୁଲ୍କୁ ଦେଖି BMI ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ | କେବଳ BMI ବୁ understanding ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ better ାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ can ିପାରିବେ |

BMI ର ଗଣନା ସୂତ୍ର ହେଉଛି: BMI = w / (h²), ଯେଉଁଠାରେ w ତୁମର ଓଜନ ଏବଂ h ତୁମର ଉଚ୍ଚତା |

କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର BMI ବଡି ମାସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରି ଗଣନା କରିପାରିବେ | ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନ ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍, BMI ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ |

BMI ବିଷୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ସଂକ୍ଷେପରେ, BMI ସଂକ୍ଷେପରେ), କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଓଜନକୁ ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ by ାରା ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଶରୀରର ଚର୍ବି ଏବଂ ପତଳାତା ଏବଂ ଏହା ସୁସ୍ଥ କି ନୁହେଁ ତାହା ମାପିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତ international ବ୍ୟବହୃତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ | ଏହା ମୁଖ୍ୟତ statist ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |