Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn IRR kalkulýatory, maglumatlar toplumynyň IRR netije bahasyny, her maglumatlar üçin bir hatar çalt hasaplap bilýär we hasaplama netijesi Excel bilen gabat gelýär. karz almagyň hakyky ýyllyk göterim derejesi.

Bu guralyň hasaplama netijesi, berlen maglumatlaryň IRR bahasyny has amatly hasaplap bilýän Excel-de IRR formulasynyň hasaplama netijesine laýyk gelýär.

Nädip ulanmaly

Hasaplamak üçin maglumatlary giriziň, her setirde bir maglumat, hasaplamany başlamak üçin düwmä basyň, maglumatlar iň bolmanda bir oňyn baha we bir negatiw baha bolmaly .

Bu guralyň işini çalt başdan geçirmek üçin nusga maglumatlary görmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.

IRR hakda

Bölekleýin gaýdyp geliş tizligi, Iňlis ady: Içerki gaýdyp geliş tizligi, gysgaldylan IRR. Taslama maýa goýumlarynyň hakykatdanam gazanyp boljak girdeji derejesine degişlidir. Maýa akymlarynyň umumy gymmaty kapital akymlarynyň umumy bahasyna we sap häzirki gymmaty nola deň bolanda arzanladyş nyrhydyr. Kompýuter ulanmasaňyz, içerki girdejiniň sap gymmaty nola deň ýa-da ýakyn bolan arzanladyş nyrhyny tapýançaňyz, içerki girdeji derejesi birnäçe arzanladyş nyrhlary bilen hasaplanar. Içerki girdejiniň mukdary, maýa goýumyň gazanmak isleýän girdejisi we maýa goýum taslamasynyň sap gymmaty nola deň edip bilýän arzanladyş nyrhydyr.