Names Count: {{nameArr.length}} , Groups Count: {{groupNum}}

Group : {{item.length}}

Gurallary tanyşdyrmak

Sanawy tötänleýin birnäçe topara bölüp bilýän, toparlaýyn adalatly we deňhukukly, çalt we täsirli bolup, toparlara bölünenden soň Excel-e eksport etmegi goldaýan onlaýn sanaw sanawy tötänleýin toparlaşdyryş guraly.

Tötänleýin toparlaşdyrmak dürli çärelerde ýa-da oturylyşyklarda ulanylýar we adamlar obýektiw we tötänleýin belli bir topara bölünýärler. Bu gural amatly we çalt bir gezek basmak bilen tötänleýin toparlanmagy tamamlap biler.

Diňe adamlaryň sanawyny düzmek üçin däl, eýsem öý haýwanlarynyň tötänleýin toparlanmagy, miweleriň tötänleýin toparlanmagy we dürli sanawlaryň tötänleýin toparlanmagy ýaly dürli zatlaryň tötänleýin toparlanmagy üçin hem ulanylyp bilner.

Nädip ulanmaly? Toparlaşanyňyzdan soň, Topary kanagatlandyrýançaňyz, tertipleşdirmegi dowam etdirip bilersiňiz.

Bu guraly çalt başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.