ਟੂਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟਾ URL ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਜੋ ਅਸਲ ਲਿੰਕ URL ਨੂੰ ਛੋਟੇ URL/ਛੋਟੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ URL ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 301 ਜਾਂ 302 ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੂਲ ਛੋਟੇ URL ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ JS ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ URL ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ HTTP ਸਥਿਤੀ ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ URL ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਛੋਟੇ URL ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ URL ਵਿੱਚ ਮੂਲ URL ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਲਿੰਕ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।