ការណែនាំអំពីឧបករណ៍

ឧបករណ៍ឌិកូដ URLencode លើបណ្តាញ/ឧបករណ៍ឌិកូដ URLencode អាចអ៊ិនកូដតួអក្សរអត្ថបទ URLencode ឬឌិកូដអត្ថបទដែលបានអ៊ិនកូដ URLdecode យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

របៀបប្រើ

បន្ទាប់ពីបិទភ្ជាប់ទិន្នន័យអត្ថបទរួច ចុចលើប៊ូតុង URLencode ឬ URLdecode ដើម្បីអនុវត្តការអ៊ិនកូដ URL ឬការឌិកូដ URL។ បន្ទាប់ពីដំណើរការរួច អ្នកអាចចម្លងលទ្ធផលទៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់ដោយប្រើមួយ។ ចុច។