ការណែនាំអំពីឧបករណ៍

ឧបករណ៍ទាញយកបណ្តុំឈ្មោះដែនអនឡាញអាចទាញយកឈ្មោះដែនគេហទំព័រទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទជាបាច់ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់តម្រៀប និងត្រងឈ្មោះដែន និងគាំទ្រការនាំចេញទៅ TXT និង Excel ។

របៀបប្រើ

បិទភ្ជាប់អត្ថបទដែលត្រូវដំណើរការ ហើយចុចប៊ូតុងដើម្បីបញ្ចប់ការទាញយកឈ្មោះដែន។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ អ្នកអាចចម្លងលទ្ធផលបានយ៉ាងរហ័ស ឬ នាំចេញវាទៅជា TXT ឬ Excel ។

អ្នក​អាច​ចុច​ប៊ូតុង​គំរូ ដើម្បី​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​មុខងារ​របស់​ឧបករណ៍​នេះ​យ៉ាង​រហ័ស។