ინსტრუმენტების შესავალი

ონლაინ IRR კალკულატორს შეუძლია სწრაფად გამოთვალოს მონაცემთა ნაკრების IRR შედეგის მნიშვნელობა, თითო მწკრივი თითოეული მონაცემისთვის და გაანგარიშების შედეგი შეესაბამება Excel-ს.

IRR ინსტრუმენტი არის შეუცვლელი ინსტრუმენტი და შემოსავლის მინიშნება ინდიკატორი ფინანსურ ინდუსტრიაში. ხშირ შემთხვევაში, საჭიროა გამოვთვალოთ მონაცემების IRR შიდა ანაზღაურება, რათა შეფასდეს ინვესტიციის ანაზღაურება და სესხის აღების ნამდვილი წლიური საპროცენტო განაკვეთი.

ამ ხელსაწყოს გაანგარიშების შედეგი შეესაბამება Excel-ში IRR ფორმულის გამოთვლის შედეგს, რომელსაც შეუძლია მოცემული მონაცემების IRR მნიშვნელობის უფრო მოსახერხებელი გამოთვლა.

როგორ გამოვიყენოთ

შეიყვანეთ გამოსათვლელი მონაცემები, თითო მონაცემი სტრიქონზე, დააწკაპუნეთ ღილაკზე გაანგარიშების დასაწყებად, მონაცემები უნდა იყოს მინიმუმ ერთი დადებითი და ერთი უარყოფითი მნიშვნელობა .

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ ნიმუშის ღილაკზე ნიმუშის მონაცემების სანახავად, რათა სწრაფად იგრძნოთ ამ ხელსაწყოს ფუნქცია.

IRR-ის შესახებ

დაბრუნების ნაწილობრივი მაჩვენებელი, ინგლისური სახელი: Internal Rate of Return, შემოკლებით IRR. ეხება ანაზღაურების ნორმას, რომელსაც რეალურად შეუძლია მიაღწიოს პროექტის ინვესტიციას. ეს არის დისკონტის განაკვეთი, როდესაც კაპიტალის შემოდინების ჯამური ამჟამინდელი ღირებულება უდრის კაპიტალის ნაკადების მთლიან ამჟამინდელ ღირებულებას, ხოლო წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულის ტოლია. თუ არ იყენებთ კომპიუტერს, შემოსავლის შიდა კოეფიციენტი გამოითვლება რამდენიმე ფასდაკლების განაკვეთის გამოყენებით, სანამ არ იპოვით დისკონტის განაკვეთს, რომლის წმინდა მიმდინარე ღირებულება ტოლია ან ახლოს არის ნულთან. ანაზღაურების შიდა განაკვეთი არის ანაზღაურების მაჩვენებელი, რომლის მიღწევასაც ინვესტიცია მიისწრაფვის და არის დისკონტის განაკვეთი, რომელსაც შეუძლია საინვესტიციო პროექტის წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულის ტოლი გახადოს.