Item Count: {{allCount}}

מבוא לכלי

רשימת הטקסט המקוונת לכלי מערך JSON יכולה להמיר רשימת טקסט לכל שורה לפורמט של מערך JSON. לאחר השלמת ההמרה, היא תומכת בהעתקה או הורדה בלחיצה אחת.

ניתן להסיר אוטומטית את השורות הריקות ברשימת הטקסט והרווחים לפני ואחרי הנתונים, וה-JSON שנוצר הוא מחרוזת סטטוס לא מעוצבת.

כיצד להשתמש

לאחר הדבקת רשימת הטקסט, לחץ על הלחצן כדי להשלים את ההמרה של רשימת הטקסט לפורמט של מערך JSON. אם יש שורות ריקות בנתוני הטקסט או רווחים לפני ואחרי פריטי הטקסט, אתה יכול לבחור בסנן אוטומטית שורות ריקות או רווחים מובילים ונגררים.

תוכל ללחוץ על לחצן הדוגמה כדי לחוות את הכלי הזה במהירות.