Link Count: 0

מבוא לכלי

כלי חילוץ קישורים מקוונים, שיכול לחלץ את כל כתובות קישורי האתר בטקסט באצווה, נוח למיון וסינון קישורים ותומך בייצוא ל-TXT ו-Excel.

כיצד להשתמש

הדבק את הטקסט לעיבוד ולחץ על הלחצן כדי להשלים את קישור החילוץ. לאחר השלמתו, תוכל להעתיק במהירות את התוצאה או לייצא אותה אל TXT או Excel.

תוכל ללחוץ על כפתור הדוגמה כדי לחוות במהירות את הפונקציה של כלי זה.