Item Count: {{allCount}}

معرفی ابزار

لیست متن آنلاین به ابزار آرایه JSON می‌تواند فهرست متنی را در هر خط به قالب آرایه JSON تبدیل کند. پس از تکمیل تبدیل، از کپی یا دانلود با یک کلیک پشتیبانی می‌کند.

خطوط خالی در لیست متن و فاصله های قبل و بعد از داده ها را می توان به طور خودکار حذف کرد و JSON تولید شده یک رشته وضعیت بدون قالب است.

نحوه استفاده از

پس از چسباندن لیست متن، روی دکمه کلیک کنید تا تبدیل لیست متنی به قالب آرایه JSON تکمیل شود. اگر خطوط خالی در داده های متنی وجود دارد یا فاصله‌های قبل و بعد از آیتم‌های نوشتاری، می‌توانید فیلتر خودکار خطوط خالی یا فاصله‌های اصلی و انتهایی را انتخاب کنید.

برای تجربه سریع این ابزار می توانید روی دکمه نمونه کلیک کنید.